EuroFamily
A játék lépései
  1. Vásároljon bármely EuroFamily üzletben legalább 3000 Ft értékben 2019. március 7. és április 30. között!
  2. Regisztráljon, vagy ha már regisztrált, jelentkezzen be a játékba!
  3. Töltse fel a vásárlását igazoló blokk adatait!


A játék teljes Szabályzata itt olvasható el!


Nyeremények Nyerjen naponta meglepetéscsomagot, hetente ajándékcsomagot, vigye el a bükfürdői Caramell Premium Resort **** Superior hotelbe szóló kétszemélyes, kényeztető wellness-hétvégék egyikét vagy nyerje el fődíjunkat, az innovatív és komfortos Opel Crossland X városi terepjárót!
Fődíj: Opel Crossland X
2x kényeztető hétvébe a Caramell Hotelben!
Hetente ajándékcsomag, naponta meglepetéscsomag.
A sorsolási időpontok és további részletek a Játékszabályzatban tekinthetőek meg.
Játékszabály

Nyerő születésnap” nyereményjáték

RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA 

 

1. A játék szervezője

A „Nyerő születésnap” elnevezésű nyereményjáték (”Játék”) szervezője a NAPCSILLAG Kft. (székhely: 8400 Ajka, Hársfa utca 1. B., cégjegyzékszám: 19-09-507461, a továbbiakban: Szervező).

A Játék szervezésével kapcsolatos egyes feladatokat a Szervező által megbízott 7field Kft. (székhely: 1031 Budapest, Rozgonyi Piroska u. 16. látja el, a továbbiakban Lebonyolító).

 

2. Részvételi feltételek

2.1 A Játékban kizárólag magyarországi lakó- vagy tartózkodási hellyel, valamint a magyar hatóságok által kiállított érvényes személyazonosító okmánnyal rendelkező, 18. életévét betöltött magyar állampolgár, a 2.9 pontban meghatározott személyek körébe nem eső, cselekvőképes természetes személy (”Játékos”) vehet részt, aki a Játék 3. pontban írt időtartama alatt bármely EUROFAMILY üzletben legalább 3000.-Ft (háromezer forint) értékben vásárol és a vásárláskor kapott blokkon (nyugtán) szereplő: Nyugta sorszáma, Nyugtán szereplő vásárlás dátuma, AP kódot a Játék weboldalra az alábbiak szerint:

2.1.2. a Játékos elektronikus úton regisztrál a www.eurofamilynyeremenyjatek.hu weboldalon (”Weboldal”), melynek során megadja a következő valós adatait: teljes név, lakhely, e-mail cím, születés éve, telefonszáma, (”Regisztráció”), valamint

2.1.3. megadja a vásárláskor kapott blokkon (nyugtán) található 9 jegyű alfanumerikus kódot (AP) („Kód”) valamint a blokkon szereplő sorszámot és a vásárlás dátumát.

2.1.4. a Játékban való részvételével, illetve a Regisztrációval egyidejűleg elfogadja a jelen játékszabályzatban (”Játékszabályzat”) leírt valamennyi feltételt.

(a továbbiakban együtt: ”Pályázat”).

2.2 Egy Játékos a Játék időtartama alatt kizárólag egyszer jogosult regisztrálni a Weboldalon. Egy Játékos a Játék időtartama alatt korlátlan számú Pályázat beküldésére jogosult, azaz korlátlan számú Kódot jogosult feltölteni a Weboldalra a jelen Játékszabályzatban foglaltak szerint. Amennyiben ugyanazt a Kódot a Játékos többször tölti fel, úgy a Lebonyolító az első feltöltött Kódot regisztrálja, a további, ugyanazon Kódot tartalmazó feltöltéseket törli és a Játék során nem veszi figyelembe.

2.3 A Játékos köteles a Játék végét követő 90 (kilencven) naptári napig a Kódot tartalmazó blokkot (oka)t sértetlen és jól olvasható állapotban megőrizni, és azt a Szervező/Lebonyolító ez irányú kérése esetén bemutatni. A nyeremény átvételekor a blokkot a Játékosnak be kell mutatnia a Szervezőnek/Lebonyolítónak.

2.4 A Játékosok a Regisztráció során megadott adataik útján kerülnek azonosításra, így az adatok esetleges változásaiból eredő, a Szervező érdekkörén kívül eső, technikai problémákért Szervezőt/Lebonyolítót semmilyen felelősség nem terheli.

2.5 A Játékszabályzatnak egyebekben megfelelő, de nem valós Kódot tartalmazó Pályázatok érvénytelenek, és azok nem kerülnek figyelembe vételre a Játékban.

2.6 Azok a Pályázatok, amelyek a Játékszabályzatban leírt alaki és tartalmi előírásoknak nem felelnek meg, a Játékból automatikusan kizárásra, míg az érvényes Pályázatok számítógépes rögzítésre kerülnek.

2.7 A Szervező a nem valós adatokat megadó résztvevőket automatikusan kizárja a Játékból. A Pályázatokat a Játékszabályzat feltételeinek teljesítése végett a Szervező megvizsgálhatja, és amennyiben azok, illetve az azt beküldő Játékos bármely okból nem felel meg a Játékszabályzat feltételeinek, úgy az érintett Játékost a Játékból kizárhatja. Szervező kizárólag azokat a Pályázatokat tekinti érvényesnek, amelyeket a Játékosok saját adataik megadásával küldenek be a Játékba.

2.8 A Pályázat beküldésével a Játékos tudomásul veszi, hogy a Játék technikai infrastruktúrájának tartalma, teljesítménye, üzenet- és adatátviteli-, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló technológia függvénye, és ezáltal ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja olyan, a Szervezőn/Lebonyolítón kívülálló tényező, mint például (de nem kizárólagosan) kapcsolati hiba, a szerver számítógépek teljesítménye, a hálózati leterheltség, a hálózati torlódás, a lefedettség, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása. A Szervező és a Lebonyolító az e bekezdésben írtakból fakadó mindennemű felelősséget kizár.

2.9 A Játékból ki vannak zárva a Szervező, és a Lebonyolító dolgozói és mindezen személyek a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 8:1. § (1) bekezdésének 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói.

2.10 A Játékból – a Szervező megítélése alapján – kizárásra kerülhetnek azok a Játékosok, akik a Játék szellemével ellentétesen egy természetes személy neve alatt csapatban, vagy nem valós Kóddal vesznek részt a játékban, azzal a céllal, hogy a nyerési esélyeiket ezzel a megtévesztő magatartással megnöveljék. Ilyen játékosoknak minősülnek például a sorsolásokon és egyéb nyereményjátékokon történő részvétel érdekében társult személyek, akik a nyeremények megszerzése érdekében összehangolják cselekményeiket és egy név alatt több személy teljesítményeit egyesítik, és ezzel megfosztják a nyerési esélyektől a tisztességesen játszani kívánó többi játékost. Ilyen személyeknek minősülnek továbbá, akik nem valós adatokkal vesznek részt a Játékban, illetve hamis, vagy hamisított Kódot használnak fel a játékban abból a célból, hogy tisztességtelenül növeljék a saját nyerési esélyeiket. A jelen pontban meghatározott, tisztességtelen magatartást tanúsító résztvevők vagy játékosok kötelesek megtéríteni minden olyan kárt, amelyet a Játékkal összefüggésben a Szervezőnek okoztak.

2.11 Amennyiben a Kód elmosódott vagy egyéb módon sérült, és ezáltal a Játékban történő részvételhez szükséges bármely információ nem olvasható, a Szervező jogosult a Játékos Pályázatát a Játékból kizárni. Bármilyen módon hamisított vagy manipulált Kódok érvénytelenek és nem vesznek részt a Játékban. A Játékban részt vevő Kódok érvényességével, valamint a Játék jelen pontjában nem szabályozott kérdésekkel kapcsolatban felmerülő bármely vita esetén a Szervező döntése az irányadó. A Szervező a Kódok/blokkok (nyugták) tulajdonjogával kapcsolatban felmerülő vitákkal kapcsolatban kizárja a felelősségét. A Szervező fenntartja a jogot, hogy kizárja minden jelenlegi és jövőben szervezett promóciójából azt, aki bármely a Szervező által szervezett promócióban a jelen pontban foglaltak szerint vagy egyéb módon csalást/hamisítást követ el. 

 

3. A Játék időtartama

A Játék 2019. március 7. napjától - április 30. napjáig tart.

A Kódok feltöltésének határideje: 2019. május 1. 23 óra 59 perc 

 

4. Nyeremények

Napi nyeremények: legalább 2000.-Ft értékű ajándékcsomag

Heti nyeremények: legalább 25.000.-Ft értékű ajándékcsomag

Havi nyeremények: 2 db Kényeztető wellness hétvége a bükkfürdői Caramell Premium Resort**** superior-ban (2fő részére, 2 éjszaka, félpanziós ellátással)

Főnyeremény: Opel Crossland X típusú személygépkocsi (felszereltség: Enjoy, Karosszéria: SUV, Motor/váltó/hajtáslánc: 1,2 81 LE/M5, Szín: Burning Orange) 

 

5. A Játék menete

A Szervező a játék időtartama alatt egy napi, egy heti, egy-egy havi és egy főnyereményt sorsol ki.

5.1 Napi nyereménysorsolás

5.1. A Szervező a játék időtartama alatt naponta, az aznap 0.00-24.00 óráig a weboldalra feltöltött pályázatokból kisorsol 1 (egy) db nyertes pályázatot, amely pályázatot benyújtó Játékos napi ajándékcsomagot nyer. A nyertest a Szervező az Pályázatban megadott e-mail címre küldött üzenetben értesíti a nyereményről.

Heti nyereménysorsolás

5.2. A Szervező a játék időtartama alatt hetente, azaz hétfő 0.00 órától vasárnap 24.00 óráig a weboldalra feltöltött pályázatok közül kisorsol 1 (egy) db nyertes pályázatot, amely pályázatot benyújtó Játékos heti ajándékcsomagot nyer, A nyertest a Szervező az Pályázatban megadott e-mail címre küldött üzenetben értesíti a nyereményről.

A heti sorsoláson a napi nyereményt elért nyertes pályázatok nem vesznek részt!

Havi nyereménysorsolás

5.3. A Szervező a március 7. 0.00 órától március 31. 24.00-ig, majd az április 1. 0.00 órától április 30. 24.00 óráig a weboldalra feltöltött pályázatok közül a főnyereménnyel egyidejűleg kisorsol 1 -1 db, összesen 2 db nyertes pályázatot, amely pályázatot benyújtó Játékosok a havi nyereményt nyerik meg. A nyertest a Szervező a Pályázatban megadott e-mail címre küldött üzenetben értesíti a nyereményről.

A havi sorsoláson minden az adott hónapban a weblapra feltöltött pályázat részt vesz.

Főnyeremény sorsolás

5.4 A Szervező a játék időtartama alatt a weboldalra feltöltött összes pályázatok közül kisorsol 1 (egy) db nyertes pályázatot, amely pályázatot benyújtó Játékos a főnyereményt nyeri meg. A nyertest a Szervező az Pályázatban megadott e-mail címre küldött üzenetben értesíti a nyereményről.

5.5 Nyerő időpontok

5.5.1 Szervező a Játék kezdő időpontját megelőzően 2019. február 27. napján 11 óra 00 perckor Dr. Fignár Andrea közjegyző jelenlétében a Lebonyolító székhelyén (1031 Budapest, Rozgonyi Piroska u. 16.) –a naponta és a hetente megnyerhető nyereményekhez nyerő időpontokat sorsol, a Játék teljes időtartamának tekintetében tehát összesen 56 darab napi nyerő időpontot.

Továbbá a hetente megnyerhető nyereményekhez nyerő időpontokat sorsol, a Játék teljes időtartamának tekintetében, tehát összesen 9 darab heti nyerő időpontot sorsol ki.

5.5.2 A Szervező a 2019. május 6. napján 11 óra 00 perckor Dr. Fignár Andrea közjegyző jelenlétében a Lebonyolító székhelyén (1031 Budapest, Rozgonyi Piroska u. 16.) kisorsolja a havi nyeremények és a főnyeremény nyerő időpontjait.

A havi nyeremények tekintetében egy márciusi és egy áprilisi időpontot, valamint a Játék teljes időtartamának tekintetében egy főnyeremény időpontot sorsol ki.

5.6 A nyereményeket a Játékszabályzatnak mindenben megfelelő azon Játékosok nyerhetik meg, akik az egyes nyereményekre vonatkozóan előre meghatározott adott nyerő időpontokban vagy az azutáni legkorábbi időpillanatban (óra, perc, másodperc, századmásodperc) elsőként küldenek be érvényes Pályázatot, azaz töltenek fel Kódot a játékszabályzatnak megfelelően.

Amennyiben több Játékos századmásodpercre azonos időpontban küld be érvényes Pályázatot (tölt fel Kódot), a Szervező azt a Játékost tekinti nyertesnek, akinek pályázatát a számítógépes szerver sorrendben elsőként dolgozza fel.

5.6.1 A heti nyereményt a korábban napi nyereményt nyert Játékos a játékszabályzat szerint nem nyerheti meg, így a fenti szabályok szerint soronkövetkező Pályázat lesz a heti nyertes pályázat.

5.6.2 A nyerő időpontok meghatározása a Lebonyolító által felállított sorsoló bizottság jelenlétében a véletlenszerűség elvének eleget tevő gépi sorsolással történik Dr. Fignár Andrea közjegyző jelenlétében.

A sorsolásról felvett jegyzőkönyvet Lebonyolító elzárt helyen őrzi és gondoskodik arról, hogy annak tartalmát a Játék lezárásáig senki se ismerhesse meg. A nyerő időpontok a Játék végeztével bárki által szabadon megtekinthetőek, előzetes időpont egyeztetés után a Lebonyolító székhelyén a Játék végétől számított 30 (harminc) naptári napon belül.

 

6. NYEREMÉNYEK, NYEREMÉNYEK ÁTADÁSA

6.1 Napi és heti nyeremények

6..1 A Lebonyolító a napi és a heti nyeremények nyerteseit legkésőbb az adott nyerőidőpontot követő 7 (hét) munkanapon belül értesíti a Regisztráció során megadott e-mail címen (”Értesítés”). A nyertes Játékos az e-mailben szereplő linken köteles az Értesítés kézhezvételét követő 2 munkanapon belül visszaigazolni az Értesítést, valamint pontosan megjelölni azt a magyarországi címet, amelyre a nyeremény kézbesítését kéri, ellenkező esetben a nyertes Játékos Pályázata kizárásra kerül és Szervező tartaléknyertest jelöl ki.

Amennyiben Lebonyolító a nyertes Játékost a Regisztráció során megadott adatok valótlansága, hiányossága/hibája miatt, vagy egyéb okból nem tudja értesíteni a fenti időtartamon belül vagy a Játékos az értesítésre nem reagál, úgy ezen körülmény a Szervező vagy Lebonyolító terhére nem értékelhető és Lebonyolító jogosult tartaléknyertest értesíteni és részére a napi/heti nyereményt átadni.

6.2 A napi/heti nyereményt a Lebonyolító futárszolgálattal juttatja el az adott nyertesnek a Játékos által az Értesítés visszaigazolásakor megadott magyarországi címre. A nyertes Játékos köteles együttműködni annak érdekében, hogy a nyeremény átvételére a futárszolgálat érvényes Általános Szerződési Feltételeiben, Küldeményforgalmi Üzletszabályzatában, valamint a postai szolgáltatásokról szóló 2012. évi CLIX. törvényben foglaltak szerint sor kerüljön. Ha a Játékos jelen pontban írt együttműködési kötelezettségének nem tesz eleget és így a nyeremény átadása a nyertes részére meghiúsul, úgy ezen körülmény a Szervező vagy Lebonyolító terhére nem értékelhető. Amennyiben a nyeremény visszaérkezik a Lebonyolítóhoz (nem kereste, ismeretlen cím, elégtelen cím vagy egyéb megjelöléssel), a heti = napi nyeremény átvételére további 10 napon belül személyesen van lehetőség Lebonyolító telephelyén 7field Kft. (székhely: 1031 Budapest, Rozgonyi Piroska u. 16.) hétköznapokon 9:00-17:30 között. A Szervező a nyeremény átvételére újabb lehetőséget nem tud biztosítani.

6.3 Amennyiben a nyeremény a kiszállítás során megsérül, Szervező felhívja a nyertes Játékos figyelmét, hogy a csomagot ne vegye át, hanem a futárral vetessen fel erről jegyzőkönyvet a helyszínen és a csomagot küldje vissza Lebonyolító részére az ügy kivizsgálása érdekében. A csomag átvételét követően vagy jegyzőkönyv hiányában Szervező és Lebonyolító a nyereményre vonatkozóan reklamációt nem fogad el.

6.4 A Szervező kizárja a Játékból azt a Pályázatot, amelyre nézve az azt beküldő Játékos részére a nyereményt azért nem lehet kézbesíteni vagy átadni, mert a Pályázatán feltüntetett személyes adatok nem valósak, hiányosak vagy tévesek, vagy a Pályázatot beküldő Játékos egyéb okból nem felel meg a jelen szabályzatban írt személyi feltételeknek. A Játékos téves adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt és a Lebonyolítót semmilyen felelősség nem terheli.

6.5 Havi nyeremények és a Főnyeremény

6.6. A Lebonyolító a havi nyeremények és a főnyeremény nyerteseit legkésőbb a sorsolást követő 7 (hét) munkanapon belül értesíti a Regisztráció során megadott e-mail címen (”Értesítés”). A nyertes Játékos az e-mailben szereplő linken köteles az Értesítés kézhezvételét követő 2 munkanapon belül visszaigazolni az Értesítést, ellenkező esetben a nyertes Játékos Pályázata kizárásra kerül és Szervező tartaléknyertest jelöl ki. A Lebonyolító az Értesítésben tájékoztatja a nyertest a nyeremény átvételének helyéről és időpontjáról.

Amennyiben Lebonyolító a nyertes Játékost a Regisztráció során megadott adatok valótlansága, hiányossága/hibája miatt, vagy egyéb okból nem tudja értesíteni a fenti időtartamon belül vagy a Játékos az értesítésre nem reagál, úgy ezen körülmény a Szervező vagy Lebonyolító terhére nem értékelhető és Lebonyolító jogosult tartaléknyertest értesíteni és részére a havi, valamint a főnyereményt átadni.

6.7 A Szervező kizárja a Játékból azt a Pályázatot, amelyre nézve az azt beküldő Játékos részére a nyereményt azért nem lehet kézbesíteni vagy átadni, mert a Pályázatán feltüntetett személyes adatok nem valósak, hiányosak vagy tévesek, vagy a Pályázatot beküldő Játékos egyéb okból nem felel meg a jelen szabályzatban írt személyi feltételeknek. A Játékos téves adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt és a Lebonyolítót semmilyen felelősség nem terheli.

6.8 Amennyiben a nyertes Játékos Pályázata a jelen Játékszabályzatban meghatározott bármely okból kizárásra kerül vagy a nyeremény átadására azért nem kerül sor, mert a nyertes Játékos az együttműködési kötelezettségének nem tesz eleget, Szervező a nyerő időpontokat, illetve az ahhoz legközelebb eső időpillanatokat (óra, perc, másodperc, századmásodperc) követően feltöltött Kód feltöltőjét választja nyertesnek (tartaléknyertes). A tartaléknyertesek a nyerő időponthoz legközelebb eső időpillanatokban beküldött Pályázatok időpontjának sorrendjében válhatnak jogosulttá a nyereményre, amennyiben a nyertes vagy az előttük álló tartaléknyertes Pályázata bármely okból érvénytelen vagy a nyertes vagy az előttük álló tartaléknyertes a Játékból a Pályázatával összefüggő egyéb okból kizárásra kerül vagy a nyereményt a felek által előzetesen egyeztetett időpontban nem veszi át.

6.9 A Nyeremények másra át nem ruházhatóak, és készpénzre át nem válthatóak.

 

7. Adózás

A Nyereményekhez tartozó esetleges SZJA fizetési kötelezettséget a Szervező viseli. Szervezőt a Nyeremények fentiek szerinti átadásán és adóvonzatuk kiegyenlítésén kívül további kötelezettség nem terheli. A Nyeremények kézbesítésével járó futárköltséget a Szervező viseli.

 

8. Információ

8.1. A Játékról részletes információk a www.eurofamilynyeremenyjatek.hu weboldalakon érhetők el. Vagy telefonon: 06 20 373 8888-as telefonszámon.

8.2. A résztvevők kérdéseiket, illetve panaszaikat elküldhetik a marketing@eurofamily.hu e-mail címre is.

9. Adatvédelem, személyhez fűződő jogok

9.1 A jelen Játékban történő részvétellel kapcsolatos adatszolgáltatás önkéntes. Azok, akik a Játékban részt vesznek, tudomásul veszik és kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy

9.1.1 a Szervező, mint adatkezelő, és a Lebonyolító, mint adatfeldolgozó a megadott személyes adataikat a Játékkal összefüggésben, a Játék időtartama alatt kapcsolattartás és adminisztráció céljából kezelje, illetve feldolgozza;

9.1.2 nyertesség esetén nevüket és lakcímüket (kizárólag a település megjelölésével) a Szervező és/vagy Lebonyolító minden további feltétel és ellenérték nélkül, kizárólag a Játékkal kapcsolatosan nyilvánosságra hozza (különösen a Weboldalon feltüntesse);

9.1.3 megadott személyes adataikat – amennyiben a Weboldalon az adott mező kipipálásával ehhez hozzájárultak – a Szervező és Lebonyolító, mint reklámügynökség, a Szervező marketing-kapcsolattartás (Szervező termékeinek és szolgáltatásainak ajánlása, hirdetéseinek továbbítása, piackutatás) érdekében célhoz kötötten kezelje és felhasználja;

9.1.4 Játékosokról és a nyeremény átadásáról kép-, hang- és filmfelvétel is készüljön, amelyet a Szervező és/vagy Lebonyolító a Szervező termékeinek és szolgáltatásainak ajánlásában illetve hirdetéseiben minden további külön hozzájárulás és ellenszolgáltatás nélkül akár egészében, akár részleteiben felhasználja a személyiségi jogok maradéktalan betartása mellett; és

9.1.5 részvételükkel minden tekintetben, kifejezetten elfogadják a Játékszabályzat minden rendelkezését.

A megadott adatok kezelője a Szervező Napcsillag Kft (…) , mint adatkezelő. Az adatok feldolgozását a Szervező megbízásából a …… Kft. végzi, mint adatfeldolgozó.

9.2 Szervező szavatolja, hogy az adatkezelés mindenben a hatályos jogszabályi rendelkezések megtartásával történik. Szervező bármikor lehetőséget biztosít a Játékosnak arra, hogy tájékoztatást kérjen személyes adatai kezeléséről, kérje azok törölését vagy helyesbítését az alábbi címeken: 8400, Ajka, Hársfa utca 1/B. címen vagy marketing@eurofamily.hu e-mail címen. Ezenkívül a Játékost megilleti a személyes adatai kezelése elleni tiltakozás joga is. Amennyiben a tiltakozása alapján Szervező által meghozott döntéssel nem ért egyet, úgy a Játékos bírósághoz fordulhat.

9.3 A Játékos bármikor dönthet úgy, hogy a továbbiakban ne keresse meg őt a Szervező vagy annak megbízottja a 9.1.3. pontban említett módokon, amelyet megtehet a Játékos egy lemondó nyilatkozat alábbi címekre történő megküldésével (a pontos személyes adatait feltüntetve): 8400, Ajka, Hársfa utca 1/B. címen vagy marketing@eurofamily.hu e-mail címen.

9.4 A Játékos tudomásul veszi, hogy a Játékból való kizáráshoz vezet, ha a Játék lebonyolításához szükséges adatok törlését a nyeremény vagy ajándék átadása előtt kérelmezi (kivéve, ha csak a direkt marketing célú adatkezeléshez adott hozzájárulását vonja vissza a játékos). Játékos tudomásul veszi, hogy amennyiben a Játék időtartama alatt kizárólag a direkt marketing célú megkereséshez adott hozzájárulását vonja vissza, a Szervező a Játék szervezéséhez, illetve lebonyolításához szükséges célból, és az ahhoz szükséges ideig a megadott személyes adatait továbbra is kezelheti.

10. Vegyes rendelkezések

10.1. A Pályázatok hiányosságáért/hibájáért (pl. névelírás, címelírás, téves vagy nem valós adat feltüntetése stb.), a Nyeremények kézbesítésének elmaradásáért vagy késedelméért, ill. a kézbesítés során keletkezett károkért sem a Szervező, sem a Lebonyolító semmilyen felelősséget nem vállal.

10.2. A Szervező és a Lebonyolító a Nyeremények tekintetében minőségi felelősséget nem vállalnak, a nyertes ilyen igényét jogszabályi keretek között a nyeremény gyártójával, illetve forgalmazójával, illetve a szolgáltatás nyújtójával szemben érvényesítheti. Amennyiben a nyertes a futárszolgálattal megküldött nyereményét, ajándékát nem veszi át, azt a továbbiakban a Szervezőtől nem követelheti. Ez nem vonatkozik arra az esetre, amennyiben az átvételre azért nem kerül sor, mert a csomag sérülése folytán a Nyertes annak átvételét megtagadja.

10.3. Szervező, illetve Lebonyolító kizárja a felelősségét minden, a www….. Weboldalt, illetve az azt működtető szervert ért külső, ún. SQL támadások estére. Tehát amennyiben a Weboldalt, illetve szervert ért támadás folytán a játékosok téves rendszerüzeneteket kapnak nyereményeiket, ajándékaikat, illetve a fődíjat, a nyertes/nem nyertes státuszukat, stb. illetően, úgy ezen esetekre a Szervező, illetve a Lebonyolító semminemű felelősséget nem vállal. Szervező, illetve Lebonyolító kizárja a felelősségét a weboldal rajta kívülálló okokból történő meghibásodásáért, amely időtartam alatt a honlap nem vagy korlátozottan használható, ugyanakkor haladéktalanul megtesz minden szükséges intézkedést annak érdekében, hogy a hiba okát mielőbb feltárja, illetve megszüntesse.

10.4. Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy amennyiben valamely játékos részéről bármilyen (számítógépes) manipulációt, tömegesen generált e-mailcímek létrehozását, illetve a játék szellemével bármilyen módon összeférhetetlen vagy azt sértő magatartást tapasztal vagy ennek megalapozott gyanúja felmerül, úgy a játékost azonnali hatállyal kizárja a játékból.

10.5. Ha a játékos adat- illetve kódfeltöltés vagy regisztráció közben bezárja a böngésző ablakot vagy, ha a kapcsolat (bármely okból) megszakad a kiszolgáló webhelyével, abban az esetben az adatok elvesztéséért a Szervező, illetve a Lebonyolító semmilyen felelősséget nem vállal.

10.6. A Játékhoz kapcsolódó adatbázis módosítása kizárólag a www.eurofamilynyeremenyjatek.hu domainről, illetve a webkiszolgálón keresztül lehetséges. Bármilyen külső, nem a website részeként elérhető eszközzel történő beavatkozás a játékosok regisztrációjába, a kódbeküldésbe, stb. a játékos azonnali kizárását eredményezi.

10.7. A jelen Játékra és Játékszabályzatra irányadó jog kizárólag a magyar jog. Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játékszabályzatot indokolt esetben bármikor megváltoztathassa a résztvevők megfelelő tájékoztatása mellett.

 

Budapest, 2019. február 14.

 

Szervező

Nyertesek
NAPI NYEREMÉNYEK
Sorsolás dátuma Nyertes neve
március 7. Házi Erzsébet
március 8. Bánfalvi Attila
március 9. Csillagné Bóna Mónika
március 10. Mészáros Ferencné
március 11. Némethné Cseh Margit
március 12. Csekk Tibor
március 13. Varga Gábor
március 14. Peternics Mihályné
március 15. Tallér Tamás
március 16. Bíróné Déri Biborka
március 17. Varga Péter
március 18. Wágner Éva
március 19. Kasza-Kiss Brigitta
március 20. Szarka József
március 21. Márton József János
március 22. Kámán-Wittinger Tünde
március 23. Balogh Bianka
március 24. Prokopné Hankó Judit
március 25. Szakács Mihályné
március 26. Pados Alexandra
március 27. Szente Anita
március 28. Scheidler Dávid
március 29. Rácz Sándorné
március 30. Kató Ildikó
március 31. Rácz Evelin
április 01. Korcz Jánosné
április 02. Vörös Tímea
április 03. Egyed Károly
április 04. Kovács Mária
április 05. Rátkai Antalné
április 06. Mészáros-Molnár Gabriella
április 07. Juhászné Varga Éva
április 08. Papp Ádám
április 09. Keresztényi Erika
április 10. Boráros Nikoletta
április 11. Tóth János
április 12. Varju Mónika
április 13. Csonka Krisztina
április 14. Virág Martin
április 15. Földes-Tódor Virág
április 16.
Eszenyi-Vizi Barbara
április 17.
Ferenc Attila
április 18. Nagy Gábor
április 19. dr. Pallósi Rita
április 20.
Mikó Zsuzsanna
április 21.
Tizzano Pamela
április 22.
Kovács József
április 23.
Jobbágy Tihamér
április 24.
dr. Molnárné G. Dóra
április 25. Tóth Gabriella
április 26. Mándi Tibor
április 27. Radnai Dalma
április 28. Földes Szilvia
április 29. dr. Horváth Ottóné
április 30. Schönberger Józsefné
május 01. Márk Judit

 

HETI NYEREMÉNYEK
Sorsolás dátuma Nyertes neve
1. hét
Wirt Annamaria
2. hét
Grôb Mónika
3. hét
Berta Zsanett
4. hét Horváth Andrásné
5. hét Tar Istvánné
6. hét Liszt Ildikó
7. hét Ignácz Csaba
8. hét Gombás Mária Anna
9. hét Elek Sándor

 

HAVI NYEREMÉNYEK
Wellness hétvége
Sorsolás ideje Nyertes neve
 2019. május 06.
 Szalai Regina
 2019. május 06.
 Taliga Mónika

 

FŐNYEREMÉNY
Opel Crossland X típusú személygépkocsi
Sorsolás ideje Nyertes neve
 2019. május 06.
 Mráz Rebeka Eszter